DONACIONS

Línies de recerca

Les principals línies d'investigació de FIDMAG es centren en l'ús de les tècniques de neuroimatge, tant estructural com funcional, en els trastorns psiquiàtrics greus, com l'esquizofrènia i el trastorn bipolar. També tenim una línia important dirigida a l'estudi dels factors genètics en els citats trastorns. A més duem a terme assaigs clínics, tant farmacològics com d'altres estratègies terapèutiques en els trastorns mentals severs.

Neuroimatge dels trastorns mentals

Estudi dels correlats cerebrals de diferents trastorns mentals i els seus símptomes més rellevants, a nivell anatòmic i funcional, mitjançant l'ús de tècniques avançades de ressonància magnètica que inclouen l'anàlisi d'alteracions en la morfologia cortical, la integritat de la substància blanca i la funcionalitat tant durant l'estat de repòs com durant la realització de tasques.

 

Machine learning i intel·ligència artificial

Les tècniques computacionals i els desenvolupaments en intel·ligència artificial (IA) tenen un impacte notori en la recerca biomèdica i s'espera que, en un futur, aquesta transformi significativament la pràctica clínica diària a través de la medicina personalitzada.

 

Genètica i neurobiologia dels trastorns psiquiàtrics

La integració de dades genètiques i genòmiques amb diferents marcadors neurobiològics i clínics representa un dels principals reptes per a l'avenç del coneixement de les causes dels trastorns psiquiàtrics.

 

Participació en consorcis d'investigació / Big data

Durant aquests últims anys s'han incorporat a la biomedicina les noves tecnologies i processament de gran quantitat d'informació (big data), que estan aconseguint respondre preguntes de gran rellevància mèdica.

 

Estudis clínics i assistencials

Aquesta àrea de recerca té com a objectiu avaluar aspectes de l'estat i de la cura dels pacients i els seus familiars, així com dels professionals de la salut. Té un interès eminentment pràctic.

 

Desenvolupament i/o validació d'escales i instruments

Disposar d'escales i altres instruments d'avaluació adequats i homologats és essencial per a la pràctica clínica diària i la realització d'estudis de recerca.

 

Assaigs clínics

Són el mecanisme per a determinar de forma apropiada la seguretat i eficàcia de nous abordatges terapèutics.

 

Estudis de neuropatologia

Aquesta àrea de recerca busca establir si hi ha evidències de neuropatologies associades amb demència, en concret amb demències acabades de descobrir en l'esquizofrènia.

Reconeixements a la qualitat i l'excel·lència
Darrera modificació: 27/05/2024